Vedtægter

§ 1. Navn og formål

Stk. 1 Rideklubbens navn er Læsø Ridecenter, forkortet LRC, og har hjemsted i Læsø Kommune. Klubben er stiftet d. 28. februar 2020.

Stk. 2 Rideklubbens formål er at fremme interessen for ridesport ved undervisning for både børn og voksne i alt vedrørende hestens brug og pleje, samt afholdelse af ridestævner, ridelejr, dyrskue og andre sociale arrangementer.

Klubben vil arbejde for at opføre en ridehal til at understøtte ovenstående formål i vinterhalvåret, samt til brug for andre foreninger som kan drage nytte af det.

§ 2.Medlemmer

I rideklubben kan optages aktive, passive, husstand og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De skal dog være mindst 10 år. Passive medlemmer har ingen stemmeret i sportslige anliggender og uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.
Bortset fra valg af den i § 7 nævnte repræsentant for juniormedlemmer i rideklubbens bestyrelse, har juniormedlemmer under 18 år ingen stemmeret.

§ 3. Kontingent.

Efter forslag fra bestyrelsen fastsætter generalforsamlingen satser for kontingent for aktive, medlemmer, juniormedlemmer og passive medlemmer. Kontingent betales årligt og har forfald inden generalforsamlingen. Nye aktive medlemmer og juniormedlemmer betaler ved optagelsen kontingentet.

Ved udmeldelse af rideklubben, findes der ikke tilbagebetaling sted af kontingent. Er kontingent ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldstid, slettes vedkommende medlem. Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.

§ 4 Hæftelse

For rideklubbens forpligtelser hæfter kun klubbens formue, ikke de enkelte medlemmer, eller bestyrelsen.

§ 5 Karantæne

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastlagt omfang, dog max 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringe for distriktets forretningsudvalg, inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

Stk. 2 I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds appeludvalg inden 4 uger.

§6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er rideklubbens øverste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden af udgangen af april måned.

Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Tidspunkt, mødested og dagsorden for generalforsamlingen skal bringes til medlemmernes kendskab med 14 dages varsel. Bestyrelsen er bemyndiget til at annoncere generalforsamlingen i Læsøposten, offentlige opslag, på sociale medier eller sende indkaldelse til hvert medlem.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes med simpelt stemmeflertal med undtagelse af de i § 11 anførte tilfælde. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, men bestyrelsen eller mindst 3 medlemmer kan forlange skriftlig afstemning. Ved personvalg dog på forlangende.

På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af de reviderede regnskab.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
a: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år afgangen.
b: Valg af 1-2 juniorrepræsentant for 1 år afgangen (se § 7).
5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år afgangen.
6. Valg af 1 revisor for 2 år afgangen.
7. Valg af revisorsuppleant for 1 år afgangen.
8. Forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne.
9. Forslag fra bestyrelsen om fastsættelse af kontingent.
10. Eventuelt.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer det med angivelse af dagsorden. Begæring om ekstraordinær generalforsamling med samme varsel og på samme måde som angives i § 6.

§ 7. Bestyrelsen

Rideklubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer samt 1-2 juniormedlemmer, der alle skal være amatører. Af bestyrelsens medlemmer skal 5 være fyldt 18 år, mens 1-2 af bestyrelsens medlemmer vælges af og blandt rideklubbens juniormedlemmer, som juniorrepræsentanter. Juniorrepræsentanterne vælges for 1 år af gangen, de øvrige 5 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, forskudt med 2 på valg et år, og 3 på valg det følgende år.

Genvalg kan finde sted.

Senest 8 dage efter afholdt generalforsamling vælger bestyrelsen af egen midte, formand, næstformand, sekretær og kasserer, der alle skal være fyldt 18 år.

Stk. 2 Ejere af matriklen, som ridehallen ligger på, kan ikke vælges til bestyrelsen.

§ 8. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden med mindst 4 dages varsel. Bestyrelsesmøde skal endvidere afholdes, når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer forlanger det.

Alle beslutninger og afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende. For at gyldig beslutning kan træffes, skal mindst 3af bestyrelsens medlemmer over 18 år være til stede inkl formand eller næstformand..

Formanden repræsenterer rideklubben i alle forhold. Næstformanden træder i formandens sted ved dennes forfald.
Sekretæren fører protokol over forhandlingerne og beslutningerne i bestyrelsesmøderne. Ved hvert mødes afslutning oplæses det tilførte i protokollen, som underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Kassereren fører et nøjagtigt og korrekt regnskab over rideklubbens indtægter og udgifter samt aktiver og passiver, og kassereren fører tillige rideklubbens medlemsfortegnelse, der altid skal være ajour, samt sørger for kontingentopkrævning.

§ 9. Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 10.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 50.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.